خط داغ

  • همایش شیرخوارگان حسینی - محلات

    بزرگ‌ترین اجتماع مادران و شیرخوارگان حسینی امروز (۳۱ شهریور) همزمان با اولین جمعه ماه محرم در محلات و بسیاری از شهرهای کشور...

  • همایش شیرخوارگان حسینی - اراک

    بزرگ‌ترین اجتماع مادران و شیرخوارگان حسینی امروز (۳۱ شهریور) همزمان با اولین جمعه ماه محرم در اراک و بسیاری از شهرهای کشور...

  • همایش شیرخوارگان حسینی - ساوه

    بزرگ‌ترین اجتماع مادران و شیرخوارگان حسینی امروز (۳۱ شهریور) همزمان با اولین جمعه ماه محرم در ساوه و بسیاری از شهرهای کشور...